“ЕДЖ СОФТ” ООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.002-0295-C01: Развитие на управленския капацитет и растеж на “ЕДЖ СОФТ” ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Дата на стартиране: 06.03.2017 год.
Дата на приключване: 06.09.2018 год.
Статус на изпълнение на договора: в процес на изпълнение.
Място на изпълнение на проекта: България, гр.София.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проектът е насочен към подобряване на управленския капацитет и растеж на “ЕДЖ СОФТ” ООД чрез използване на информационни и комуникационни технологии и услуги: закупуване на сървър, колокация на закупения сървър във външен за дружеството дейта център, разработване и въвеждане на ERP система за управление на бизнес процесите, въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството ISO 9001:2015, система за управление на информационната сигурност ISO 27001:2013 и система за управление на услугите ISO/IEC 20000-1:2011.

ЦЕЛИ

Общата цел на проекта е повишаване на управленския капацитет и потенциала за развитие на “ЕДЖ СОФТ” ООД чрез използване на специализирани услуги и информационни и комуникационни технологии.

РЕЗУЛТАТИ

Очакваните резултати от реализирането на проекта са:

 • закупено и инсталирано оборудване – сървър и колокация на закупения сървър;
 • разработена и внедрена ERP системаза управление на бизнес процесите в “ЕДЖ СОФТ” ООД;
 • въведени и сертифицирани: система за управление на качеството ISO 9001:2015, система за управление на информационната сигурност ISO 27001:2013 и система за управление на услугите ISO/IEC 20000-1:2011.

Вследствие на изпълнението на дейностите по проекта се предвижда:

 • увеличаване на средните генерирани приходи от износ;
 • нарастване на нетните приходи от продажби;
 • нарастване на производителността на дружеството.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Обща стойност на проекта: 441 970.00 лв.
Безвъзмездна финансова помощ: 309 379.00 лв.

Финансиране от ЕС

ЕФРР: 262 972.16 лв.
Национално финансиране: 46 406.84 лв.

 


 

Избор с публична покана за доставка на дълготраен материален актив (ДМА) и извършване на услуги по проект BG16RFOP002-2.002-0295-C01, с три обособени позиции.

Приложени документи:


„Публична покана“ за избор на изпълнител/ изпълнители.

Предмета на процедурата: „Услуги по сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/ европейски/ международни стандарти:

Обособена позиция 1:  Сертифициране на система за управление на качеството ISO 9001:2015;

Обособена позиция 2: Сертифициране на система за управление на информационната сигурност ISO 27001:2013 и

Обособена позиция 3: Сертифициране на система за управление на услугите ISO/IEC 20000-1:2011.”

Приложени документи:

 1. Публична покана с изисквания към офертите;
 2. Методика за оценка;
 3. Образец на оферта, включваща техническо и ценово предложение;
 4. Образец на Декларация на кандидата за липса на обстоятелствата по чл.12, ал.1, т.1 от ПМС 160/01.07.2016 г. във връзка с чл. 53, ал.2 от ЗУСЕСИФ;
 5. Проект на договор за изпълнение;
 6. Изисквания към офертите.